• 보상플랜
 • 힐빙이란
 • 회원관리규정
 • 철약철회
 • 방문판매등에관한법률

IBO관리규정

HOME ▶ ธุรกิจ ▶ ระเบียบการจัดการ IBO

 • IBO윤리강령
 • IBO준칙사항
 • IBO등록및관리규정

ฉันในฐานะที่เป็น IBO ของ Gemma Korea ให้สัญญาว่าจะทำตามกฏดังต่อไปนี้

1. เข้าใจและยินดีปฎิบัติตามกฏระเบียบ

เนื่องจากการประกอบธุรกิจนี้ มีกฏ ข้อบังคับ และบทบัญญัติต่างๆเขียนไว้แล้วนั้น ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะทำความเข้าใจ และระลึกถึงจรรยาบรรณของIBO อยู่เสมอ

2. การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรี

IBO ถือว่าเป็นผู้นำในวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแนวใหม่ของเกาหลี ดังนั้นเนื่่่องจากท่านเปรียบเสมือนตัวแทนและหน้าตาของบริษัท เวลาที่่ท่านปฎิบัติหน้าที่ ไปพบเจอหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนรู้จัก ชุมชน หรือลูกค้า ขอให้ภาคภูมิใจในตนเอง และมั่นใจในสินค้าว่าดีจริง มีประโยชน์ รวมไปถึงการการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ที่่พบเห็น

3. เรียนรู้กลไกการตลาด เข้าใจแผนการและปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับการโฆษณาเป็นหลัก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเรียนรู้ และมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ หลังจากที่เข้าใจในแผนการโฆษณาอย่างดีแล้วนั้น จะต้องฝึกฝน และพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งสารใดๆที่ผิด หรือทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนในกาขายได้

4. การค้าขายอย่างอิสระ

การค้าขายนี้ถือว่าเป็นการค้าขายอย่างอิสระ ที่เราสามารถเลือกวิธีการขาย หรือผู้ที่เราจะขายให้ได้ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการขาย และพยายามเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่หวังไว้ให้ได้

5. อย่าวิจารณ์ผลิตภัณท์ของคู่แข่ง

ห้ามตำหนิ หรือ เอาจุดด้อยของฝั่งตรงข้ามมาโจมตี เพื่อให้ขายสินค้าได้ การขายจะต้องขายอย่างเชื่อมั่นว่าสินค้าของ Gemma Korea คือสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นสินค้าที่ดีที่สุดท่านั้น

6. รับประกันความพึงพอใจของผู้บริโภค

เราจำเป็นที่จะต้องรู้เกียวกับสินค้าอย่างดีเยี่ยม และอธิบายถึงข้อดี และประโยชน์ให้ลูกค้าได้รับ จนลูกค้าพอใจ และไม่มีข้อสงสัย ถ้าลูกค้าเกิดความไม่พอใจในสินค้า หรือมีข้อสงสัยใดๆที่เกี่ยวกับสินค้า ต้องพยายามเรียบเรียงและตอบคำถามหรืออธิบายอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมา รวมถึงการบริการอย่างเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจจนถึงที่สุด

7. ใส่ใจในบริการหลังการขาย

เนื่องจากธุรกิจชนิดนี้เป็นธุรกิจของความเชื่อใจ และการดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่เราไปพบปะ พูดคุยและดูแลหลังการขายนั้น จะช่วยทำให้ลุกค้ายังคงใช้บริการและอาจจะมีการแนะนำลูกค้ารายใหม่เข้ามาก็ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องไม่ลืมบริการหลังการขายเป็นอันขาด

8. เป็นผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์

IBOที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหลาย จำเป็นที่ต้องมีความซื้อสัตย์ รับผิดชอบ และจริงใจ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาตนเอง หมั่่นฝึกฝนและเข้าอบรมอยู่เสมอรวมไปถึงการที่เป็นผุ้รับผิดชอบที่่จะช่วยพัฒนาหลักสูตรการขายเพื่่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9. พยายามเข้าร่วมนิทรรศการหรือการอบรมทุกครั้ง

ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือสมาชิกในกลุ่มก็ตามเมื่อมีการประชุมหรือรวมตัวใดๆ ควรที่จะเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนซึ่งความเห็นพร้อมเรียนรู้ และพยายามที่จะเป็น IBO ที่เก่งในเร่องการตลาดให้ได้

10. การปฏิบัติตามกฏหมายระหว่างประเทศ

ต้องเคารพและเรียนรู้เกี่ยวกับกฏหมายของธุรกิจประเทศที่ท่านอยู่อย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

11. จ่ายภาษีอย่างถูกต้อง

ในการที่จะดำเนินงานธุรกิจด้านนี้อย่างโปร่งใส จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีของประเทศและจ่ายอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

12. ในกรณีที่มีการละเมิด หรือทำผิดกฎของ IBO

ถ้ามีการพบเห็นการละเมิดกฎที่บริษัทจัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะด้วยข้อใดหรือวิธีการใดก็ตาม บริษัทจะใช้มาตรการคว่ำบาตรและไม่ให้การสนับสนุนใดๆแก่ผู้นั้นทันที

บริษัท Gemma Korea ดำเนินธุรกิจด้วยความภาคภูมิใจ และอย่างถูกต้องโปร่งใสและยึดถือความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ถ้ามีการตัดสินจากคณะกรรมการควบคุมวินัยและจริยธรรมแล้วว่ามีความผิดจริง ท่านได้มีการทำการละเมิดกฏ หรือทำผิดระเบียบข้อปฏิบัติ จะมีการถูกลงโทษตามโทษนั้นๆ โดยการลดระดับตำแหน่ง ตั้งแต่ 10วันไปจนถึง6 เดือน หรือถ้าเป็นการกระทำที่ร้ายแรง อาจจะเพิกถอนสิทธิ์การเป็นIBOได้

 1. IBO ของGemma Korea ไม่สามารถลงทะเบียนให้ผู้ที่ไม่ยินยอม หรือลงทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาติจาก เจ้าตัวเพื่่อที่จะเป็นสมาชิกต่อจากตนเองได้
 2. IBO ของGemma Korea ที่ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสมาชิกได้คือ ข้าราชการ, ครู, อาจารย์ เยาวชน หรือนักศึกษา หรือบุคคลที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 3. IBO ของGemma Korea ห้ามเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ หรือนำเอาข้อมูลของฝั่งตรงข้าม มาใช้เพื่อรบกวนเพื่อที่จะต้องการยกเลิกสัญญา หรือ การถอนสัญญาบังคับใช้หรือลงนามในการซื้อขายผลิตภัณท์
 4. IBO ของGemma Korea ห้ามโอ้อวดสรรพคุณ หรือให้ข้อมูลที่ผิด ที่เป็นการโกหกเกี่่ยวกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นราคา หรืออื่่นๆเพื่อให้ได้ยอดขาย หรือมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือการกระทำใดๆก็ตามที่ไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณของการเป็นผู้ขายที่ดี นอกจากนั้นการแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ส่วนตัวอันเกี่ยวกับบริษัท ก็ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกัน.
 5. IBO ของGemma Korea ห้ามเก็บเงิน หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดไว้ จากผู้ลงทะเบียนใหม่ หรือการแนะนำคนให้มาเป็นสมาชิกต่อจากตนเอง การกระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฏบริษัทและผิดกฏหมายกระทำไม่ได้เป็นอันขาด
 6. IBO ของGemma Korea นั้นห้ามปลอมแปลงเอกสารบัตรเครดิต หรือการนำเอาของผุ้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนั้นห้ามสั่งสมาชิก หรือการให้เงินอุดหนุนในแบบเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายให้แก่สมาชิก หรือผลักภาระในการขายของให้แก่สมาชิกในทีมมากจากจนเกินไป เพียงเพื่อต้องการที่จะอัพเลเวลของตนเองให้สูงขึ้นเท่านั้น
 7. IBO ของGemma Korea นั้น ห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าที่ไม่ใช่สมาชิก หรือการบังคับให้ซื้อของจากตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการบังคับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกหรือบังคับคนที่เป็นสมาชิกในทีมตนเอง
 8. IBO ของGemma Korea นั้น ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการรุกราน การสร้างความรำคาญให้แก่่ผู้อื่น ในกรณีที่รู้ว่าลูกค้าท่านนั้นไม่ต้องการที่จะซื้อสินค้า แต่ยังพยายามที่จะโทร หรือแฟกซ์ หรือกระทำการใดๆก็ตามที่เป็นเสมือนการรุกรานเพื่อให้ซื้อสินค้า
 9. IBO ของGemma Korea นั้นห้ามอ้างชื่อหรือกล่าวเท็จเกี่ยวกับสมาชิกของGemma Korea ไม่ว่าจะเป็นดารา หรือผู้มีชื่อเสียงท่านอื่นๆ เพื่อชักจูงในการขาย หรือ การบังคับ โน้นมน้าว ผู้นั้นลงทะเบียนเป็นสมาชิกต่อจากตน
 10. IBO ของGemma Korea นั้นห้ามบังคับให้ผู้ที่ต้องการเป็น IBOหรือสมาชิกของตนเอง เข้าร่วมการอบรม หรือกระทำกิจกรรมใด การกระทำเหล่านั้นต้องมาด้วยความสมัครใจเท่านั้น
 11. IBO ของGemma Korea นั้นห้ามทำธุรกรรมการเงินใดๆกับบริษัทโดยการที่ไม่มีการซื้อขายสินค้า หรือการนำเอาเงินของบริษัทไปใช้ในทางที่ไม่ชอบ ไม่ควร
 12. IBO ของGemma Korea นั้นห้ามเป็นตัวแทนในการซื้อสินค้าใดๆโดยการที่ตนเองรับนำเอาเงินสดมาแล้วซื้อของสิ่งนั้นด้วยบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นจากผู้บริโภคคนอื่น หรือ IBO ท่านอื่นๆก็ตาม
 13. IBO ของGemma Koreaนั้นห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการตำหนิผู้อื่น การนำเอาสมาชิกของคนอื่นมาเป็นของตน หรือการขัดขวางกิจกรรมของผู้อื่นผู้ใดเป็นอันขาด
 14. ถ้ามีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วนั้น ไม่สามารถที่จะขอย้าย หรือ การกระทำการใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มได้
 15. IBO ของGemma Korea นั้นห้ามกระทำการใดๆที่ส่งผลเสียต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางคำพูด การวิพากวิจารณืที่ไม่เป็นจริง หรือการยุยง ตั้งใจให้เกิดผลเสียกับบริษัท นอกจากนี้ การกระทำที่เป็นการหลอกลวง การตั้งใจทำให้บริษัทเสียเครดิต หรือทำให้สูญเสียภาพลักษ์ที่ดีงาม ไปจนกระทั่งการกระทำการต่างๆที่เป็นการขัดขวางการทำธุรกิจของบริษัท เป็นการกระทำที่ต้องห้าม
 16. การจงใจขัดขวาง หรือทำให้ธรุกิจของบริษัทเป็นอันต้องชะงัก ถือเป็นความผิดร้ายแรง
 17. ในขณะที่สมัครเป็น IBO นั้นท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารจริง ถ้ามีการตรวจสอบพบว่าเอกสารมีการปลอมแปลงจะถูกดำเนินโทษทั้งทางวินัยและกฏหมายทันที

กฏตามข้างต้นนั้นอ้างอิงมาจากพระราชบัญญัติการค้าตรง มาตราที่ 23 (พฤติกรรมต้องห้าม) และตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฏระเบียบภายในบริษัท ทั้งนี้ขอให้ท่านคำนึงถึงกฏเหล่านี้เป็นอันดับแรกและถือว่าสำคัญที่สุด หากท่านพบเห็นผู้ใดกระทำผิด กรุณาติดต่อที่สำนักงานใหญ่

 1. ระเบียบการจัดการทั้งหมดนี้บริษัท Gemma Korea (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท) ได้ชี้แจงให้ผู้ลงทะเบียนทุกคนทราบโดยทั่วถึงกันแล้ว
 2. ระเบียบการจัดการที่ท่านได้อ่านแล้ว ถือว่าเป็นข้อตกลงในและเงื่อนไขในการเป็นIBOของบริษัท
 3. ในกรณีที่IBOมีการกระทำผิด หรือจงใจละเมิดกฏของบริษัท บริษัทมีอำนาจในการลงโทษ ตักเตือน พิจารณาเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ตัดสิทธิ์ หรือการยกเลิกสัญญากับการเป็น IBOของบริษัทได้ทันที
 4. IBOทุกท่านต้องเข้าใจกฏระเยียบและปฏิบัติตามอย่างเค่รงครัด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎใดๆก็ตามโดยมิต้องแจ้งให้ทราบง่วงหน้า ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบผ่านทาง โฮมเพจของบริษัททุกครั้งไป

บทที่ 1: บททั่วไป

[หัวข้อที่ 1] วัตถุประสงค์

ระเบียบที่กล่าวมานี้ บริษัทGemma Korea (ต่อไปจะเรียกว่าบริษัท) จัดทำขึ้นเพื่อให้ IBO ของบริษัท Gemma Korea (ต่อไปจะเรียกว่า IBO) กระจายหรือกระทำการค้าขายสินค้าของGemma Korea (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสินค้า) อย่างถูกต้อง เข้าใจตรงกัน โดยการยึดถือวัฒนธรรมขององค์กรเป็นหลัก เพื่อเป้าหมาย ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองที่เราหวังไว้

[หัวข้อที่ 2] ขอบเขตุ

กฏที่มีการประกาศไว้สำหรับ IBO เท่านั้นจึงจะถือว่าอยู่ในขอบเขตุนี้ แต่ระเบียบการข้ออื่นๆเหนือจากนี้ ยังไม่ถือว่ารวมอยู่ในหัวข้อนี้

[หัวข้อที่ 3] การบังคับใช้กฏหมาย

การบังคับใช้กฏหมายของบริษัทจะอ้างอิงจากกฏหมายของประเทศเกาหลีเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเลขที่สมาชิก เวปไซต์ หรือหลายๆอย่างล้วนมีจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศเกาหลี ทั้งนี้ถ้าท่านร่วมงานกับบริษัท Gemma Koreaในประเทศอื่นทางเราจะปรับกฏและข้อระเบียบต่างๆเพื่อให้เหมาะสม เกิดความสัมพันธ์กัน และถูกต้องตามกฏหมายประเทศนั้นๆ

[หัวข้อที่ 4] การนำไปใช้

กฏระเบียบที่ระบุไว้นี้จะใช้กับ IBO ที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

บทที่ 2: การลงทะเบียนเป็นสมาชิก

[หัวข้อที่ 5] สิทธิ์

เราไม่เกี่ยง อายุ ศาสนา อาชีพ เพศ สาขาที่ศึกษา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์หรืออื่นๆ ผู้ที่ไม่สามารถสมัครได้กรุณาดูอ้างอิงจากข้อที่ 6

[หัวข้อที่ 6] ผู้ที่ถูกกำจัดสิทธิ์การลงทะเบียน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้างล่างนี้จะถูกกำจัดสิทธิ์การลงทะเบียน

 1. ผู้ที่กระทำการไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือผู้ที่มีปัญหาด้านการตัดสินใจ (ผู้ที่มีปัญหาในที่นี้หมายถึง การไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ หรือไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ)
 2. บุคคลที่ถูกถูกคุมขังอยู่ในฑัณทสถานหรือเรือนจำของรัฐ
 3. อายุต่ำกว่า 18 ปี
 4. บริษัทนิติบุคคล

[หัวข้อที่ 7] การลงทะเบียนใหม่ของ IBO

 1. ผู้สมัครต้องสมัครในนามของตนเอง และยื่นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ชื่อหรือสิทธิ์ของผู้อื่นได้)
 2. ผู้ที่สมัครให่จะต้องลงทะเบียนภายใต้ชื่อของผู้ที่แนะนำมา
 3. IBO จะต้องทำการสมัครและลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง
 4. ในการสมัครนั้นคุณต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีของคุณเอง ในกรณี ถ้าคุณนำสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสมุดบัญชีของผู้อื่นมาใช้ ถือเป็นการละเมิดข้อกฏหมาย และไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใดๆได้

[หัวข้อที่ 8] การอนุมัติสิทธิ์

ผู้ที่ลงทะเบียเป็น IBO จะได้รับหมายเลขสมาชิก (IBO ID) และถือว่าผู้นั้นได้รับการอนุมัติผ่านการรับรองสิทธิ์จากบริษัทแล้ว

[หัวข้อที่ 9] ความหมายของ IBO

IBO ที่ลงทะเบียนกับบริษัทหมายถึงผู้ที่ทำการค้าขายกับบริษัทอย่างอิสระ และได้รับผลตอบแทนจากบริษัท ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะกำหนด หรือตัดสินใจในการค้าขายได้ด้วยตนเอง โดยไม่ผิดกฏระเบียบของบริษัท และต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆของตนเอง

[หัวข้อที่ 10] การจัดการข้อมูลของ IBO

เนื่องจากข้อมูลนี้จะใช้เป็นข้อมูลหลักดังนั้นเวลาที่สมัคร ขอให้ใช้ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ตาม ให้รีบแจ้งทางบริษัทโดยทันที ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบ จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบุคลนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสื้น

บทที่3: หน้าที่ของ IBO

[หัวข้อที่ 11] การรู้และการส่งต่อข้อมูงการถูกต้อง

บริษัทจะมอบเอกสารและมีการอธิบายเกี่ยวกับกฏระเบียบของบริษัทให้แก่ IBO ในขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนจำเป็นจะต้องอ่าน และเข้าใจในเนื่อหาอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการจงใจเปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลเท็จ หรือโอ้อวด ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง

[หัวข้อที่12] การทำการค้าขายอย่างซื้อสัตย์ตรงไปตรงมา

IBOทุกคนจะต้องลองผลิตภัณท์ด้วยตัวเอง กอนที่จะนำไปขายเสมอ เพื่อให้ส่งต่อข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ IBO เวลาที่ขายของหรือแนะนำสินค้าให้แก่คนที่รู้จักนั้นจำเป็นที่จะต้องทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้เพื่อให้ลูกค้าติดต่อกลับได้เสมอ

[หัวข้อที่13] หน้าที่ของการเข้าศึกษาและอบรม

IBOทุกคนจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อที่จะได้เป็นIBOที่ดี และสามารถส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า หรือรุ่นๆต่อไปได้ โดยทางบริษัทมีการนับสนุนให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง การอบรมนั้นไม่เพียงแต่จะได้ความรู้ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เท่านั้น ยังสามารถช่วยให้ IBO เลื่อระดับได้อีกด้วย

[หัวข้อที่ 14] หน้าที่ของพลเมืองในการชำระภาษี

ผลิตภัณ์ของบริษัทนั้นได้รับการจดทะเีบยอย่างถูกกฏหมายและอยุ่ภายใต้กฏหมายของประเทศเกาหลี ดังนั้นถ้าท่านมีรายได้จากการทำธุรกิจตรงนี้ ขอให้ท่านชำระภาษีอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

[หัวข้อที่ 15] การปฏิบัติตามกฏหมาย และการปฏิบัติตามกฏของบริษัท

ในการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทหรือ IBOนั้น จะมีการทำสัญญาและอธิบายกฏต่างๆอย่างละเอียด ท่านจำเป็นที่จะต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฏที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกฏหมาบหรือระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

บทที่ 4 : คุณสมบัติของ IBO และกิจกรรม

[หัวข้อที่ 16] การจำแนกประเภทของ IBO

เราจำแนกประเภทของ IBOไว้สองประเภทด้วยกันนั้นคือ สมาชิกที่มีความเคลื่อนไหว และ สมาชิกที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
ภายในหกเดือนถ้าไม่มีกิจกรรมใดๆ หรือว่าไม่มีสมาชิดเพิ่มเลย เราจะจำแนก IBO ผู้นั้นให้เป็น สมาชิกที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

[หัวข้อที่ 17] การเลื่อนลำดับ

IBO ที่ป้นสมาชิกครบรอบ1ปี และมีผลงานให้เห็นอย่างต่อเนื่องจะได้รับสิทธิ์ในการเลื่อนระดับ ส่วนIBO ที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนั้น จะเริ่มนับจากวันที่มีความเคลื่่อนไหว แล้วพิจารณาเป็นรายๆไป

[หัวข้อที่ 18] การโอนสิทธิ์ IBO และการรับมรดก

อ้างอิงตามกฏหมายในการถ่ายโอนและรับกรรมสิทธิ์(กฏหมายเกี่ยวกับการรับมรดก)ของประเทศที่ท่านอยู่เป็นหลัก

บทที่ 5 : ข้อห้ามของ IBO

[หัวข้อที่ 19] การบังคับให้ลงทะเบียนหรือซื้อสินค้า

IBOทุกท่านไม่สามารถบังคับให้อื่นผู้ได้ซื้อของ ขายของ หรือสมัครเป็นสมาชิกโดยที่ไม่ได้รับความสมัครใจจากเจ้าตัว

[หัวข้อที่ 20] พฤติกรรมการกดดัน

IBOทุกท่านห้ามเก็บค่าอบรมใดๆนอกเหนือที่บริษัทกำหนดไว้ และห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการกดดันแก่ IBOคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระในการระบายของ หรือใดๆก็ตาม

[หัวข้อที่ 21] ลงทะเบียนสมาชิกให้แก่ผู้ที่ไม่ยินยอม

IBO ทุกท่านห้ามกระทำการใดๆที่ไม่เป็นที่ยินยอมของเจ้าตัว ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนแทน
หรือการแอบอ้างนำเอาบัตรประชาชน หรือเลขที่บัญชีคนอื่นมาใช้ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของ

[หัวข้อที่ 22] ห้ามโฆษณา หรือโอ้อวดเกินจริง

ในกรณีที่มีการค้าขายสินค้าของบริษัท จำเป็นที่ต้องพูดและบรรยายสรรพคุณตามความเป็นจริง ห้ามโอ้อวด หรือโฆษณาใดๆก็ตามที่เกินจากความเป็นจริง หรือห้ามขายสินค้าขาดโดยที่ไม่ยอมรับการติดต่อกลับของลูกค้า เพียงเพราะการโฆษณาที่เกินจริง

[หัวข้อที่ 23] การได้มาโดยวิธีการขายแบบผิดๆ

การกระทำที่ให้ได้มาเพียงเพื่อยอดขายเยอะๆโดยที่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือจริยธรรมในการขาย เช่นการหลอกขาย หรือหลอกให้ผู้ที่ไม่สามารถจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้มาร่วมเป็นสาชิก เช่น (นักเรียน,ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.ผู้พิการ,ผู้ที่ขาดความสามารถในการตัดสินใจ เป็นต้น)

[หัวข้อที่ 24] การโฆษณาผ่านสื่อ

 1. ห้ามกระทำการโฆษณา ผ่านสื่อ เผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือจัดงานนิทรรศการ ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
 2. ห้ามกระทการใดๆที่เป็นการเปิดเผยถึงพฤติกรรมที่อยากขาย หรืออยากหาสมาชิกเพิ่มจนมากเกินไปและทำให้ดูไม่ดี

[หัวข้อที่ 25] การเปลี่ยนกลุ่ม

เมื่อสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มใดแล้วนั้น ไม่สามารถเป ลี่ยนกลุ่มได้ หรือรวมไปถึงการใช้ชื่อปลอมเพื่อที่จะสมัครเข้าไปกลุ่มใหม่ก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกัน

[หัวข้อที่ 26] ห้ามปฏิบัติตนต่อสมาชิกในกลุ่มหรือละเลยในการปฏิบัตืหน้าที่ที่ควรจะทำ

การใช้ตำแหน่งสูงของตัวเองในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการมอบภาระ หรือกดดันคนในกลุ่มทั้งในเรื่องของยอดขายสินค้า การเข้าอบรม หรือการหาสมาชิกใหม่เป็นต้น

[หัวข้อที่ 27]การกระทำที่เป็นการใส่ร้ายหรือให้ร้ายแก่บริษัทหรือ IBO ท่านอื่น

ไม่ว่าจะเป็นการให้ร้ายทั้งในที่ลับหรือที่แจ้งต่อทั้งบริษัทและIBOท่านอื่น ถ้าถูกจับได้ จะถูกดำเนินคดีทางกฏหมายข้อหาหมิ่นประมาท

[หัวข้อที่ 28] IBO ที่สมัครเป็นIBOของบริษัทอื่น

 1. ห้ามขายของ โฆษณา หรือทำการอื่นใดของบริษัทอื่น หรือการแนะนำ ชักจูง หรือโน้มน้าวใจให้IBOของบริษัทไปสมัครกับที่อื่น โดยเฉพาะIBOที่มีระดับสูงนั้นถ้าถูกจับได้ จะยกเลิกสัญญาและถอดสิทธิ์ทันที
 2. ห้ามขายของให้แก่IBOอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกของบริษัท (การเมือง.บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ หรืออื่นๆ) หรือการขายของใดๆต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

[หัวข้อที่ 29] การกดดันสมาชิก หรือบังคับให้ซื้อสินค้า

การกดดันสมาชิกของตนเองให้ซื้อสินค้า หรือการเพิ่มภาระให้แก่สมาชิกโดยไม่จำเป็นเพียงเพื่อให้ตนเองได้ยอดสะสม และมีระดับที่สูงขึ้น

[หัวข้อที่ 30] การคืนสินค้า

 1. การจงใจทำให้สินค้าเสียหาย หรือการกระทำการใดๆที่เป็นการขัดขวาง หรือการคืนสินค้าโดยตั้งใจที่จะทำให้สินค้าเสียชื่อเสียง
 2. การคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าโดยปราศจากการยินยอมจาก IBO
 3. การตั้งใจทำให้บริษัทขาดทุนด้วยการนำสินค้าไปขายให้กับบริษัทอื่นในจำนวนมาก (มีการรู้เห็นเป็นใจกันในการที่จะคืนของ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว) ซึ่งการกระทำนี้ทำให้บริษัทเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นถ้ามีการจับได้ จะถูกดำเนินการทางกฏหมายและระงับสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที

[หัวข้อที่ 31] การส่งมอบตำแหน่งให้ผู้อื่นทำ

การโอนถ่ายงานและตำแหน่งของตนให้คนอื่นทำ

[หัวข้อที่ 32] การรับเงินโดยที่ไม่มีการส่งสินค้า

การทำการค้าโดยที่ไมีที่มาที่ไป การขอเงินก่อน หรือการรับเงินจากูกค้ามาแล้ว ไม่ยอมส่งของให้ตามคำสัญญา

[หัวข้อที่ 33] การอ้างชื่อ หรืออ้างกรรมสิทธิ์พิเศษ

ห้ามอ้างกรรมสิทธิ์ ใช้ชื่อผู้อื่น หรือสวมตนเป็นผู้นั้น เพื่อต้องการที่จะขายสินค้า หรือการอ้างกับบริษัทอื่นว่าตนมีสิทธิ์พิเศษในการขายของหรือใดก็ตามที่ไม่เป็นความจริง

[หัวข้อที่ 34] การกระทำผิดต่อบริษัท

แม้ว่าจะรู้กฏเกณท์ของบริษัทเป็นอย่างดี แต่ก็จงใจที่จะทำผิดกฏระเบียบ การก่อความวุ่นวาย การปลุกปั่น การกระทำที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางกาย การละเมิดทางวาจา โดยเฉพาะอย่างยื่งคือการทะเลาะมีปากเสียงกันในระหว่างการอบรม

[หัวข้อที่ 35] การสร้างกลุ่มซ้อน ภายในกลุ่มสมาชิกของตนเอง

การสร้างกลุ่มซ้อนขึ้นมาภายในองค์กรหรือกลุ่มของตนเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม หรือการกระทำที่เป็นการทำให้กลุ่มแตกแยก การกระทำที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะซึ่ง IBO ที่มีระดับสูงจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากภายในกลุ่ม อย่าทำการใดๆที่เป็นการเสี่ยงหรือยุยงให้กลุ่มแตกแยก

[หัวข้อที่ 36] การรวมกันในกลุ่มช่วยเหลือกันในการขาย

การรวมกลุ่มกัน 2-3 คนขึ้นไปเพื่อขายของ โดยเน้นให้มียอดขายเยอะๆเพียงอย่างเดียวนั้นถือว่าเป็นการทำผิดกฏ

[หัวข้อที่ 37] การกล่าวหาIBO ท่านอื่นโดยไม่มีหลักฐาน

การกล่าวหาให้ตรวจสอบโดยไม่มีมูล การจงใจปล่อยข่าวลือ การพูดผิดๆให้เสียหาย ถือว่าเป็นความผิดทั้งทางวินัย และจะถูกดำเนินกฏหมายอย่างเคร่งครัด

[หัวข้อที่ 38] การทำธุรกิจโดยไร้ซึ่งจรรยาบรรณ

 1. การทำผิดจรรยาบรรณพื้นฐานเหรือการมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวที่ผิดระหว่างกัน ข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ไม่ควรทำ เพราะการเป็น IBOนัันต้องมีภาพพจน์ และต้องนั้นต้องเป็นตัวอย่างที่ดี การกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการผิดจรรยาบรรณ หรือผิดศีลธรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ถ้ามีการพบเห็นความผิด และมีการตัดสินว่าผิดจริง บริษัทจะยกเลิกสิทธิ์การเป็น IBO ทันที
 2. การลงทะเบียนและการจงใจยื่นเอกสารเท็จในการสมัครเป็น IBO

[หัวข้อที่ 39] การรับเงินสด(แต่เวลาจ่ายใช้บัตรเครดิตของตนเอง)

การที่ซื้อสินค้าในนามของตนเอง แล้วนำไปขายผู้อื่นต่อ ซึ่งเราจำแนกรายละเอียดไว้ต่างหากดังนี้คือ

 1. เป้าหมายของการดำเนินการ
 2. ① IBOที่ชักจูงหรือโน้มน้าวใจเพ่ื่อให้เกิดการยักยอกรับประโยชน์จากเงินสด
  ② บุคคลที่อยู่ระดับสูงแต่มีการแนะนำให้คนรู้จักให้กระทำการยักยอกรับประโยชน์จากเงินสด
  ③ การใช้บัตรเครดิตของตนซื้อแต่นำไปขายต่อเพื่อให้ได้เงินสดมาแทน(ดำเนินการแทน)
  ④ การอ้างว่ามีความสัมพัธ์ที่สนิทกันมานานโดยเป็นการขอร้องของผู้ซื้อ(เมื่อIBOได้รับผลประโยชน์จากเงินสด)
  ระดับการดำเนินการ ระเบียบและบทบัญญัติ ผลการดำเนินการ
  A
  1. ในกรณีที่ใช้เงินสดมากกว่า2ครั้งต่อเดือน แล้วถูกจับได้ว่ามีการยักยอกรับประโยชน์จากเงินสดหรือกระทำผิดจริง
  2. ผู้ที่ยักยอกรับประโยชน์จากเงินสดเงิน ตั้งใจหลบหนี ขาดการติดต่อ
  3. ผู้ที่ยักยอกเงิน ย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่ หรือไปบริษัทใหม่
  4. การที่IBOปฏิเสธที่จะคืนของเมื่อถูกจับได้แล้วว่ามีการยักยอกรับประโยชน์จากเงินสดเกิดขึ้นจริง
  5. การที่บริษัทได้รับการแจ้งจากหน่วยงานรัฐบาลว่ามีการยักยอกเพื่อรับประโยชน์จากเงินสดเกิดขึ้น
  ถอนหรือคัดชื่อออก
  B
  1. การมีผลประโยชน์ร่วมกันมาก่อน โดยการที่ตนเองจ่ายเงินสดแต่ยอมให้IBOที่มีตำแหน่งสูงกว่าใช้บัตรเครดิตในการซื้อแทนก่อนที่ตนเองจะมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่
  2. ในกรณีที่แก็ปัญหาได้ทันภายใน15วัน หลังจากที่มีการแจ้งแก่ IBO ว่ามีกรณีการยักยอกรับประโยชน์จากเงินสด
  3. การเกี่ยวข้องกัน 2ขั้นตอน จากระดับB หลังจากมีการแจ้งให้ผู้ที่ผู้ที่มีระดับสูงสุดของกลุ่มรับทราบ โดยที่ผู้ที่ยักยอกเงินนั้น มีตำแหน่งที่ห่างกัน2 ขั้นลำดับ
  4. การกระทำอื่นๆที่เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินส่วนตัว(โดยเฉพาะการคุยกันไว้ก่อน หรือการทำในเวลาที่ใกล้จะปิดบัญชีเพื่อซ่อนความผิด)
  ตัดสิทธิ์เป็นเวลา30วัน
  C
  1. ในกรณีที่มีการแก็ปัญหาได้ภายใน7วันหลังจากการมอบเงินให้IBO
  2. ในกรณีที่สามารถแก็ปัญหาได้ภายหลังจากที่มีการคุยกันเกี่ยวการยักยอกรับประโยชน์จากเงินสดนี้ภายใน7วัน
  3. ในกรณีี่มีการให้ยืมบัตรเครดิตเพื่อเป็นการหุนเงินสด (ในกรณีที่ทั้งผู้ยืมและผู้บริโภคไม่ใช่ IBOของบริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)
  ตัดสิทธิ์เป็นเวลา10วัน
  1. ก่อนที่IBOจะมอบเงินสดให้บริษัทนั้นได้มีการยอมรับความจริงก่อนที่จะถูกจับได้ (มีการเขียนหนังสือยอมรับผิด)
  2. มีการแก็ปัญหาหลังจากมีการรับเงินภายใน10วัน
  3. เมื่อลูกค้าต้องการที่จะคืนของแต่IBOไม่ทราบที่อยู่ของลูกค้าและมีการสอบถามเกิดขึ้น
 3. จากข้อบัญญัติข้างต้นนั้นจะมีระเบียบข้อบังคับการใช้ดังต่อไปนี้
 4. ① จะมีการใช้บทบัญญัตินี้ก็ต่อเมื่อพบว่ามีการร้องเรียนและพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงเท่านั้น
  ② หากการกระทำผิดไม่สามารถรับการแก้ไขได้ทันในเวลาที่กำหนดไว้ บทลงโทษจะสูงขึ้นไป1ลำดับ
  ③ ถ้าพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการยักยอกเงินสด 2 ครั้งจะ๔ูนำไปอยู่ในระดับAทั้นที (ถูกคัดชื่ออก)
  ④ ถ้ามีการตักเตือนแล้วมิได้รับการแก้ไข จะมีการเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นIBOทันที (อ้างอิงจากหัวข้อที่41)
  บริษัทสามารถระงับสิทธิ์ได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับความรุนแรง ⑤ การที่มีการรับเงินจริง แต่ว่าผู้ที่รับเงินกล่าวว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิด ไม่ยอมรับ หรือกล่าวเท็จ
  ⑥ ถ้ามีการพบการกระทำความผิดการยักยอกเงินเพื่อรับผลประโยชน์ในเงินสดนั้น สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน
  ⑦ ในกรณีที่มีการยื่นขอคืนของจากผู้บริโภค และจ่ายด้วยบัตรเครดิต ต้องมีการยกเลิกการจ่ายด้วยบัตรเครดิตเช่นเดียวกัน
  ในกรณที่เกิดค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกการจ่ายด้วยบัตรเครดิต บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

บทที่ 6 : การยกเลิกสิทธิ์ในการเป็นIBO

[หัวข้อที่ 40] การตักเตือน

ในกรณีที่IBO ทำผิดกฏ หรือมีการฝ่าฝืนระเบียบของIBO ทางบริษัทจะส่งใบเตือนให้ก่อนเป็นกรณีๆไป

[หัวข้อที่ 41] การตัดสิทธิ์การเป็น IBO

 1. กรณีที่จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นIBOมีดังต่อไปนี้คือ
 2. ① ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฏ และระเบียข้อปฏิบัติของการเป็น IBO อย่างร้ายแรง
  ② ในกรณีที่เคยได้รับใบเตือนจากบริษัทแล้ว แล้วมีการได้รับใบเตือนเป็นครั้งที่2
  (ไม่จำเป็นต้องเป็นกรณีที่เดียวกันทั้ง2กรณี)
  ③ ในกรณีที่ถูกยกเลิกสิทธิ์การเป็นIBO หรือการลาออก แล้วมีการสมัครเข้ามาใหม่ภายในเดือน6โดยการใช้ชื่อของผู้อื่น
 3. ในกรณีที่เป็นความผิดร้ายแรงบริษัทไม่จำเป็นต้องให้ใบเตือนก่อน บริษัทสามารถตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก IBO ได้เลย ,ถ้ามีการตัดสิทธิ์การเป็น IBOบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลไป
 4. .IBO ที่มีระดับสูง ไปจนถึงลำดับที่สูงสุดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับIBO ที่ถูกตัดสิทธิ์นั้นจะถูกตัดสิทธิ์เป็นเวลา 1-2เดือนแล้วแต่กรณีไป
 5. IBOที่ถูกตัดสิทธิ์ ในช่วงเวลาที่ถูกตัดสิทธิ์จะไม่สามารถทำได้ดังนี้คือ
 6. ① การซื้อสินค้า และยกเลิกระดับที่เคยเป็น
  ② ไม่สามารถแนะนำIBO คนใหม่ได้
  ③ เมื่อถูกยกเลิกหรือตัดสิทธิ์การเป็นIBO สิทธิพื้นฐานต่างๆที่เคยได้รับจะถูดตัดออกไปด้วยเช่นกัน
 7. บริษัทมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสิทธิ์การเป็นIBO ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้ที่โดนตัดสิทธิ์ โดยเฉพาะผุ้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า โดยจะมีการพิจารณาโทษตามสมควร ว่ามีการรู้เห็น ร่วมมือ หรือมีการบอกกล่าวที่ผิดๆหรือไม่ (ไม่ใช่เฉพาะระดับสูงเท่านั้น) ระดับที่น้อยกว่าก็มีโอกาสที่จะโดนตัดสิทธิ์ได้เช่นเดียวกัน

บทที่ 7 : การถอนตัว และการยกเลิก,การสูญเสียสิทธิ์

[หัวข้อที่ 42] การถอนตัว

IBO สามารถที่จะถอนตัวได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนเอง

[หัวข้อที่ 43] การยกเลิกและการสูญเสียสิทธิ์

 1. IBOที่ทำการถอนตัวนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นIBOโดยอัตโนมัติ และถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัททั้งสิ้น
 2. IBO ที่ทำตามข้อดังต่อไปนี้จะเสียสิทธิ์ของการเป็น IBO
 3. ① ในกรณีที่IBOได้รับใบเตือน และภายใน10วันและไม่มีการตอบรับ เนื่องจากข้อมูลที่ให้ไว้กับทางบริษัทเป็นเท็จ หรือมีการเปลี่ยนแปลง จนไม่สามารถรับเอกสารนั้นๆได้
  ② พบเห็นการละเมิดกฏเป็นครั้งที่2
 4. ถ้าบริษัทมีการพบเห็นการกระทำผิด บริษัทสามารถที่จะยกเลิกการเป็น IBOได้ตลอดเวลา และถ้าได้รับการยกเลิกการเป็นIBOแล้วนั้น จะไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆที่เป็นกิจกรรมของIBOได้ รวมไปถึงสิทธิ์ต่างๆที่พึงจะได้รับด้วยเช่นกัน
 5. บริษัทมีสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกการเป็นIBO ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้ที่โดนยกเลิกสิทธิ์โดยเฉพาะผุ้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า โดยจะมีการพิจารณาโทษตามสมควร ว่ามีการรู้เห็น ร่วมมือ หรือมีการบอกกล่าวที่ผิดๆหรือไม่ (ไม่ใช่เฉพาะระดับสูงเท่านั้น) ระดับที่น้อยกว่าก็มีโอกาสที่จะโดนยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นเดียวกัน.

[หัวข้อที่ 44] การสมัครใหม่

 1. IBO ที่ถอนตัวหรือเสียสิทธิ์ในการเป็นIBO สามารถสมัครเป็นIBO(ระดับล่างสุด)ได้ใหม่หลังจากที่ยุติหรือถูกตัดสิทธิ์แล้ว180วัน
 2. สำหรับคนที่สูญเสียสิทธิ์ไปแล้วนั้นในระหว่างที่ลงทะเบียนใหม่บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครเหล่านั้นได้

ระเบียบข้ออื่นๆ

1. เงินสมทบช่วยเหลือให้แก่ IBO

Gemma Korea จะมีเงินสนับสนุนให้แก่IBOแตกต่างกันไป ตามความสามารถ แผนธุรกิจของคนนั้นๆ โดยจะสนับสนุนให้สอดคล้องกับระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งตัวคุณเองสามารถกำหนดได้ว่าตนเองจะทำอย่างไร และอยากได้เท่าไหร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคุณเอง

2. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. ต้องมีเอกสารแสดงตนยื่นเสมอ (บัตรประชาชน,ใบขับขี่ เป็นต้น)
 2. ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารการส่งของ
 3. ตราประทับรับรอง (วัตถุประสงคืที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน)
 4. ใบคำร้องขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
 5. สินค้าที่ไม่ไดรับความเสียหายหรือยังไม่ได้ใช้เท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

3. การณีที่ยกเลิกการเป็น IBO

IBO สามารถเลิกเป็นIBOเมื่อไหร่ก็ได้ตามความปราถนา แต่เมื่อยกเลิกการเป็นIBOแล้วนั้นจะต้องไม่โอ้อวด หรือพูดอันใดเกี่ยวกับบริษัทเกินจริง (อ้างอิงบทที่4 หัวข้อที่ 22)

4. สิ่งที่IBO ควรจะต้องรู้

 1. เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นIBO ก็ควรที่จะลงทะเบียนเลยทันที
 2. เมื่อมีการขายสินค้าที่เป็นสินค้าปลีกให้แก่ผู้บริโภค ควรที่จะมีใบสั่งสอง และใบเสร็จมาแสดงความสุจริตด้วยทุกครั้ง
 3. ในกรณีที่มีการศื้อขายปลีก IBO จำเป็นที่จะต้องทำสำเนาใบสั่งของและใบเสร็จรับเงินไว้อย่างละ 2 ชุด ชุดแรกส่งให้กับลูกค้าที่สั่งของ ชุดที่สอง IBOต้องเก็บไว้เองเพื่อเป็นหลักฐานอย่างน้อย6 เดือน

5. การยกเลิกสัญญา IBO

ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา แล้วยังมีเงินคงเหลือหรือเงินที่จ่ายแล้วไม่ได้ใช้อยู่ที่บริษัท ให้ท่านทำหนังสือเรียกร้องเงินคืนให้แก่ทางบริษัท บรืษัทจะกระทำการคืนเงินให้

6. ห้ามโอน หรือโยกย้ายมาชิกในทีม

ในกลุ่มสมาชิกของตนเองนั้นไม่สามารถโอนย้าย ถ่ายกรรมสิทธิ์ได้ การสืบทอดตำแหน่ง การมอบตำแหน่ง การโอนสิทธิ์ต่างๆก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกัน

7. ข้อห้ามของการเป็น IBO

คนที่จะเป็น IBOห้ามกระทำการดังต่อไปนี้

 1. การกระทำการที่เป็นการรบกวนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้ทำสัญญา การบังคับขายของ หรือการกระทำใดๆก็ตามอันเป็นการทำให้ผู้นั้นไม่พึงพอใจ
 2. การกระทำอันเป็นเท็จโดยการตั้งใจที่จะหลอกลววงผู้อื่น การโฆษณาเกินจริง การโอ้อวด หรืแการกระทำใดๆที่เป็นการรบกวนต่างๆเช่น ขัดขวางการยกเลิกสัญญา การแจ้งข้อมูลผิดๆ การกระทำที่ไร้จรรยาบรรณ ผิดศีลธรรม หรือจงใจให้ร้ายแก่ผู้อื่นเป็นต้น
 3. การรับเงิน หรือเรียกร้องเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นค่าอบรม ค่าร่วมกิจกรรม ต่างๆที่บริษัทมิได้กำหนดไว้ รวมกันตั้งแต่100,000ไป การกล่าวนามของผู้อื่นมาเพื่อให้ตนดูดีขึ้น การอ้างชื่อ หรือการแอบอ้างเป็นผู้นั้น ถือว่าเป็นความผิดและเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง
 4. การกระทำที่เป็นการเน้นผลประโยชน์หรือกำไรมากจนเกินไป การแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายโดยไร้ซึ่งเหตุผล
 5. จงใจเปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เพื่อขัดขวางการยกเลิกสิทธิ์หรือการยกเลิกสัญญาการเป็น IBO
 6. การหลบหลีก หรือการไม่ช่วยเหลือใดๆ เมื่อจำเป็นที่จะต้องการคน หรือความช่วยเหลือ หรือเมื่อมีการเสียหายของอุปกรณ์กิดขึ้น
 7. การบังคับขายสินค้า หรือการเรียกเก็บเงินก้อนใหญ่เพื่อเป็นการประกันการซื้อขายสินค้าจากสมาชิกหรือผู้บริโภค
 8. ทั้งๆที่รู้ว่าลูกค้าไม่ต้องการที่จะซื้อสินค้า หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิก ก็ยังมีการติดตามเพื่อให้มาเป็นลูกค้าหรือสมาชิกอย่างต่อเนื่องในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การส่งแฟกซ์ หรือการส่งอีเมลล์ๆต่างที่เป็นการรบกวนผู้นั้น
 9. การใช้อำนาจในของตนเองบังคับให้สมาชิกในทีมซื้อของ หรือบังคับผู้อื่นให้มาลงทะเบียน เพื่อให้ตนเองได้เลื่อนระดับมากขึ้น
 10. บังคับให้ผู้ที่ต้องการเป็น IBO ให้เข้าอบรม โดยขัดต่อความตั้งใจของเจ้าตัว
 11. ห้ามทำตัวเป็นIBO ทั้งๆที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนการเป็นIBO
 12. การนำเอาข้อมูลของลูกค้ามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือการเอาข้อมูลไปใช้เกินขอบข่ายที่สมควร
 13. ห้ามโอน ถ่ายเท สมาชิก หรือมอบตำแหน่งของตนเองให้แก่ผู้อื่น เพราะการกระทำนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฏ
 14. การสมัครเป็น IBO ต้องใช้เอกสารสำเนาสมุดบัญชีของตนเองเท่านั้น ถ้าพบว่ามีการนำของผู้อื่นมาใช้ ถือว่าผิดวินัยและจะถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย
 15. การละเมิดกฏหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค กรมการค้ายุติธรรม หรือการกระทำที่เป็นการหลบหรือหลีกเลี่ยงความผิดที่ตนได้ก่อไว้

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม,การใช้,และการเสนอ ข้อมูลส่วนตัว

1. ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

- ชื่อ, ไอดี, รหัสผ่าน, e-mail,เบอร์โทรศัพท์,ที่อยู่,เลขบัญชีธนาคาร

2. เป้าหมายในการใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล

- ชื่อ, ไอดี, รหัสผ่าน : ใช้เพื่อยืนยันตนเองในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

- e-mail,เบอร์โทรศัพท์ : ใช้เมื่อเวลาที่มีประกาศ หรือ กิจอื่นใดที่ต้องการจะแจ้งให้ทราบ

- เลขบัญชีธนาคาร : ค้าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และ การชำระเงินในการซื้อขาย หรือการคินเงินในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา

3. ช่วงเวลาในการปกป้องและเก็บข้อมูล

- บันทึกที่เกี่ยวกับสัญญา หรือการยกเงิกสัญญา : 5ปี

- หลักฐานการจัดหาสินค้าและการชำระเงิน : 5ปี

- บันทึกเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรรือข้อพิพาทของผู้บริโภค : 3ปี

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

- การสั่งสินค้า หรือการจัดส่งสินค้า :ข้อมูลการสั่งของจากบริษัทจัดส่งสินค้า,ข้อมูลการจัดส่งสินค้า